3Com NBX Polycom Phone 许可证 3C10282

$99.00

好处:

  • 平台独立性
  • 容易现场升级
  • 图形液晶显示器
  • hga010电脑版网址多个电话
  • 全双工的电话会议
  • 通过Web浏览器访问PC
 

描述

3Com 3C10282 Polycom电话许可证允许您操作新的NBX Polycom IP 3000 SoundStation部分# 2200-06632-001

规格:

额外的信息

重量 1 kg
0